Gleby
rodzaje gleb - opisGleba

Gleba jest warstwą litosfery, która powstała ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych. Do czynników glebotwórczych zalicza się głównie działanie organizmów żywych, klimatu i wody. Gleby składają się z trzech faz, stałej, ciekłej i gazowej. Na stosunek między fazami w glebie wpływa się poprzez melioracje, agromeliorację, fitomeliorację i uprawę roli. Proces glebotwórczy trwa cały czas. Należy  pamiętać że gleba jest środowiskiem życia i źródłem składników odżywczych dla wielu gatunków mikroorganizmów

W profilu gleby wyróżnia się gleby:
- całkowite (do 1,5 m) są zbudowane z tego samego materiału
- niecałkowite, które do głębokości 1,5 m zawierają przynajmniej dwie różne warstwy

Gleby dzieli się też na: lekkie, zawierające do 18% części spławianych o małym oporze narzędziom uprawowym, średnie, zawierające 20-35% części spławianych, ciężkie zawierające ponad 50% części spławialnych  oraz bardzo ciężkie (minutowe) bardzo trudne do uprawy.

Czynniki wpływające na rodzaj gleby:
- proces wietrzenia
-świat roślinny
- klimat
- położenie geograficzne
- rodzaj skał
- ilość wody